کابل برق گرد 1 و 2 و 3 و 4 رشته


استاندارد تولید ISIRI (1926)66 ·

ولتاژ کار: 450V/750

هادی : مس افشان انیل شده کلاس 5 (در صورت نیاز قلع اندود)

جدا کننده هادی : نوار پلی استر 23 میکرون

عایق : کامپاند ویژه لاستیکی (EPDM) از نوع IE 1 (EI 7)

روكش نهايي: كامپاند لاستيكي مشكي از نوع SE 4 (EM 7) مقاوم در برابر حرارت بالا ، سرماي شديد ، اسيد ، و هرگونه مواد نفتي و روغني و آب بندي كامل جهت پمپ هاي شناور

ولتاژ تست: 2.5 كيلوولت به مدت 5 دقيقه

ساير تست ها: بر اساس تستهاي مورد نياز در استاندارد ISIRI (1926)66 ·

 


سايز كابل

mm2

ساختمان هادي

N×mm

قطر تقريبي

mm

وزن تقريبي

kg/km

1 × 1.5

48 × 0.2

6.3

55

1 × 2.5

80 × 0.2

6.7

68

1 × 4

56 × 0.3

7.7

95

1 × 6

84 × 0.3

8.4

123

1× 10

(7×21) × 0.3

10.4

200

1× 16

(7×33) × 0.3

11.7

270

1× 25

(7×51) × 0.3

13.7

390

1× 35

(7×72) × 0.3

15.1

515

1× 50

(19×38) × 0.3

17.5

700

1× 70

(19×54) × 0.3

19.8

945

1× 95

(19×72) × 0.3

22.2

1225

1× 120

(37×47) × 0.3

24.5

1500

1× 150

(37×57) × 0.3

26.8

1830

1× 185

(37×70) × 0.3

29.3

2200

1× 240

(61×55) × 0.3

32.2

2800

1× 300

(61×69) × 0.3

35.7

3450

جدول آمپراژ كابل (در دماي محيط 30+)

سطح مقطع نامي

mm2

درجه مجاورت هوا

A.

در تماس با زمين

A.

حداكثر مقاومت الكتريكي

ohm/km at 20

1.5

19

18

13.3

2.5

27

26

7.98

4

36

34

4.95

6

46

44

3.30

10

64

61

1.91

16

86

82

1.21

25

114

108

0.780

35

142

135

0.554

50

177

168

0.383

70

218

207

0.272

95

263

250

0.206

120

307

292

0.161

150

353

335

0.129

185

402

382

0.106

240

477

453

0.0801

300

551

523

0.0641

جدول ضرايب اصلاح آمپراژ با درجه حرارت محيط

حرارت محيط

20

25

30

35

40

45

50

55

ضريب

1.15

1.08

1.0

0.91

0.82

0.71

0.58

0.41

-در صورت نياز به كابل مقاوم در مقابل آتش – عايق از نوع لاستيك سيليكون (S95) انتخاب خواهد شد.

-سايزهاي ديگر بنا به درخواستسايز كابل

ساختمان هادي

N×mm

قطر تقريبي

mm

وزن تقريبي

kg/km

2 × 1

32 × 0.2

8.2

85

2 × 1.5

48 × 0.2

9.4

135

2 × 2.5

80 × 0.2

11.2

175

2 × 4

56 × 0.3

12.8

250

2 × 6

84 × 0.3

14.5

320

2× 10

(7×21) × 0.3

19.8

590

2× 16

(7×33) × 0.3

22.4

790

2× 25

(7×51) × 0.3

26.6

1150

جدول آمپراژ كابل (در دماي محيط 30+)

سطح مقطع نامي

mm2

درجه مجاورت هوا

A.

در تماس با زمين

A.

حداكثر مقاومت الكتريكي

 ohm/km at 20 c

1

15

14

19.5

1.5

19

18

13.3

2.5

27

26

7.98

4

36

34

4.95

6

46

44

3.30

10

64

61

1.91

16

86

82

1.21

25

114

108

0.780

جدول ضرايب اصلاح آمپراژ با درجه حرارت محيط

حرارت محيط

20

25

30

35

40

45

50

55

ضريب

1.15

1.08

1.0

0.91

0.82

0.71

0.58

0.41

 


سايز كابل

ساختمان هادي

N×mm

قطر تقريبي

mm

وزن تقريبي

kg/km

3 × 1

32 × 0.2

8.8

110

3 × 1.5

48 × 0.2

10.3

155

3 × 2.5

80 × 0.2

12.1

220

3 × 4

56 × 0.3

13.8

305

3 × 6

84 × 0.3

15.5

410

3× 10

(7×21) × 0.3

21.2

755

3× 16

(7×33) × 0.3

24

1000

3× 25

(7×51) × 0.3

28.5

1450

3× 35

(7×72) × 0.3

31.5

1890

3× 50

(19×38) × 0.3

36.3

2550

3× 70

(19×54) × 0.3

41

3400

3× 95

(19×72) × 0.3

46.2

4250

جدول آمپراژ كابل (در دماي محيط 30+)

سطح مقطع نامي

mm2

درجه مجاورت هوا

A.

در تماس با زمين

A.

حداكثر مقاومت الكتريكي

 ohm/km at 20 c

1

15

14

19.5

1.5

19

18

13.3

2.5

27

26

7.98

4

36

34

4.95

6

46

44

3.30

10

64

61

1.91

16

86

82

1.21

25

114

108

0.780

35

142

135

0.554

50

177

168

0.382

70

218

207

0.272

95

263

250

0.206

جدول ضرايب اصلاح آمپراژ با درجه حرارت محيط

حرارت محيط

20

25

30

35

40

45

50

55

ضريب

1.15

1.08

1.0

0.91

0.82

0.71

0.58

0.41

 

 سايز كابل

ساختمان هادي

N×mm

قطر تقريبي

mm

وزن تقريبي

kg/km

4 × 1

32 × 0.2

9.3

140

4 × 1.5

48 × 0.2

11.2

190

4 × 2.5

80 × 0.2

13.2

270

4 × 4

56 × 0.3

15.1

380

4 × 6

84 × 0.3

17.3

512

4× 10

(7×21) × 0.3

23.3

926

4× 16

(7×33) × 0.3

26.3

1250

4× 25

(7×51) × 0.3

31.7

1855

4× 35

(7×72) × 0.3

34.7

2395

4× 50

(19×38) × 0.3

40.3

3306

4× 70

(19×54) × 0.3

45.7

4433

جدول آمپراژ كابل (در دماي محيط 30+)

سطح مقطع نامي

mm2

درجه مجاورت هوا

A.

در تماس با زمين

A.

حداكثر مقاومت الكتريكي

 ohm/km at 20 c

1

15

14

19.5

1.5

19

18

13.3

2.5

27

26

7.98

4

36

34

4.95

6

46

44

3.30

10

64

61

1.91

16

86

82

1.21

25

114

108

0.780

35

142

135

0.554

50

177

168

0.382

70

218

207

0.272

جدول ضرايب اصلاح آمپراژ با درجه حرارت محيط

حرارت محيط

20

25

30

35

40

45

50

55

ضريب

1.15

1.08

1.0

0.91

0.82

0.71

0.58

0.41


 

 

Go to top