سهام داران

 

کمیته حسابرسی داخلی کمیته انتصابات کمیته ریسک سهام وثیقه / تاریخ عضویت در هیئت مدیره  عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس مدت سابقه کار مفید و مرتبط مدارک حرفه های مرتبط با سمت تحصیلات به نمایندگی از شخص حقوقی سمت هیئت مدیره در شرکت صنایع جوشکاب یزد کد ملی نام و نام خانوادگی
   

 

9096

سهم

ندارد

30 

سال

لیسانس کارشناس مکانیک پیام قشم رئیس هیئت مدیره  4322633714 مجید رضایی
  0 ندارد

29 

سال

لیسانس کارشناس حسابداری بسته بندی فلزی  نائب رئیس هیئت مدیره 1638018413 سید رحیم الله قادری الهاشم
    0 ندارد

سال

فوق لیسانس کارشناس معماری کربن پیام عضو هیئت مدیره 3920217950 شیوا شیرین آبادی
  0 ندارد

30 

سال

لیسانس کارشناس اقتصاد توسعه و گسترش پارس عضو هیئت مدیره 3932509706 نصرالله پارسا
     

9096

سهم

ندارد

18 

سال

لیسانس کارشناس سخت افزار توسغه و گسترش آزمایش عضو هیئت مدیره و مدیرعامل 0073022217 عاتکه وادی خیل

1 - حقوق و مزایا اعضاء موظف در چارچوب نظام مزدی شرکت صنایع جوشکاب یزد مورد تایید وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ، دستورالعمل های شورای عالی کار و دستورالعمل های داخلی شرکت تعیین شده است.

2 - حق حضور در جلسات اعضاء غیر موظف با استناد به صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ 10/29/ 1400 یازده میلیون و پانصد هزار ریال (ناخالص) ،به ازای هر جلسه و برای حداقل یک جلسه در ماه تعیین که به تناسب مدت حضور پرداخت می گردد. حق حضور اعضای غیرموظف هیئت مدیره در جلسات کمیته های تخصصی به ازای حداقل یک جلسه در ماه و برای هر جلسه چهار میلیون ریال (ناخالص) تعیین گردید.

Go to top